? رزیدنت89
آمادگی آزمون دستیاری پزشکی
چهارشنبه 1 دی‌ماه سال 1389

با توجه به اینکه تست های آزمونهای دکتر کرمی از منابع بسیار خوب و استاندارد جهت مرورپس از مطالعه درس و حتی یادگیری نکات جدید امتحانی که  احتمال طرح سوالات دستیاری از آنها وجود دارد پکیج های زیر برای  رفع نیاز مرور بعد ازمطالعه هر درس (از هر منبع و جزوه ای)

با تست زنی نزدیک به ۲۵۰ تست برای هر درس فراهم شده است.

هر بسته درس مطالعه شده شامل موارد زیر است:

1-    تست زنی کرمی 89 درس موردنظر(سری 120سوالی)

2-    مجموعه سوالات کرمی 89 درس موردنظر (سری 100سوالی)

3-    کوئیز کرمی 89 درس موردنظر(30سوالی)

*هیچکدام از سوالات فوق تکراری نیستند.

** منبع بسیار متنوع و گسترده سوالات برای هر درس که تقریبا تمام نکات درس را پوشش میدهد

بطور مثال با تهیه بسته درس قلب یا هر درس دیگر از داخلی ها  مرور درس با 200 تست مربوط به هر درس بهمراه یادگیری نکات جدید بهمراه مرور سوالات دستیاری گذشته آن درس :

1-نیاز شما را از تست زدن سوالات دیگر مربوط به آن درس برطرف می سازد

2- با تمام اشکال مختلف طرح سوال از آن درس آشنا خواهید شد 

مجموعه سوالات

 سوالات داخلی

بسته سوالات قلب

*سوالات هر درس شامل موارد زیر است:

1-    تست زنی کرمی 89 درس موردنظر(سری 120سوالی)

2-    مجموعه سوالات کرمی 89 درس موردنظر (سری 100سوالی)

3-    کوئیز کرمی 89 درس موردنظر(30سوالی)

قیمت:

12 هزار تومان

بسته سوالات کلیه

قیمت:

12 هزار تومان

بسته سوالات ریه

قیمت:

12 هزار تومان

بسته سوالات گوارش

قیمت:

12 هزار تومان

بسته سوالات غدد

قیمت:

12 هزار تومان

بسته سوالات خون

قیمت:

12 هزار تومان

بسته سوالات روماتو

قیمت:

12 هزار تومان

 سوالات

 کودکان

جراحی

زنان

بسته سوالات 1

قیمت:

12 هزار تومان

بسته سوالات 2

قیمت:

12 هزار تومان

بسته سوالات 3

قیمت:

12 هزار تومان

سوالات دروس مینور

 هر درس

قیمت:

15 هزار تومان

جهت درخواست این موارد ایمیل بزنید: resident_ma@yahoo.com