? رزیدنت89
آمادگی آزمون دستیاری پزشکی
چهارشنبه 19 آبان‌ماه سال 1389

<< کاملترین مجموعه 89>>

جهت خودآزمایی مطالعه دروس انتخاب نمایید!!

آزمون 30 سوالی درس

قیمت

داخلی:

قلب/گوارش/غدد/ریه/روماتو/کلیه

 و خون

پارسیان دانش 89

هر درس:  2000 تومان

کرمی 89

هر درس:  2000 تومان

آزمون درسنامه بر تر

89

هر درس:  2000 تومان

 

جراحی 1و2و3

پارسیان دانش 89

هر درس:  2000 تومان

کرمی 89

هر درس:  2000 تومان

آزمون درسنامه بر تر

هر درس:  2000 تومان

اطفال 1و2و3

پارسیان دانش 89

هر درس:  2000 تومان

کرمی 89

هر درس:  2000 تومان

آزمون درسنامه بر تر

هر درس:  2000 تومان

زنان 1و2

پارسیان دانش 89

هر درس:  2000 تومان

کرمی 89

هر درس:  2000 تومان

آزمون درسنامه بر تر

هر درس:  2000 تومان

دروس مینور

پارسیان دانش 89

هر درس:  2000 تومان

کرمی 89

هر درس:  2000 تومان

آزمون درسنامه بر تر

هر درس:  2000 تومان